overige bronnen inzake Jan Roelfs Pool

terug

Datum: 14 juni 1777
Jan Roelfs Pool Ca. Lammert Redmers te Lalweer gede
De impetrant contendeerde per advocatum tot confirmatie van zijne geemaneerde citatie, en tevens de condemnatie over den gedn, van teneur. Ten einde zult voldoen zodane somma van 24 guldens als wegens een door u gedes knegt op u odre gekogt en bij u ontfangen graauw hingst vool in den herfst 1776 schuldig zijt. De gede in judicio praesent, acquiesceerde, dog verzogt eenigen tijd van dilaij, waarin van wegens den impetr zijnde geacquiesceert. Zoo heeft het h. ed. gerigte des impetrants mandaat geconfirmeert en den gedn gecondemneert om met zes weeken dilaij aan den eijsch te voldoen.
Bron: Klei-Oldambt: Notulen van de rechtdagen Klei-Oldambt 20 juni 1767 tot en met 18 juli 1778, 731-6343, [Fol. 146] (Jacob Boerema)

Omgezet naar begrijpelijk Nederlands (door Petronella Elema):
Jan Roelfs Pool (impetrant ofwel eiser) daagt Lammert Redmers te Lalleweer (gedaagde) voor het gerecht (14-4-1777)
Jan (bij monde van zijn advocaat) heeft de gedaagde geciteerd (officieel opgeroepen) en laat dit nu door het gerecht bevestigen, en vraagt tevens diens veroordeling tot betaling van ƒ 24 voor een grauw (grijs) hingst vool (hengstveulen) dat Lammert’s knecht in de herfst van 1776 op bevel van zijn baas van Jan had gekocht.
De gedaagde, Lammert dus, is bij de zitting aanwezig en stemt in met het gevraagde, maar verzoekt enig uitstel, waarmee de eiser accoord gaat. Het gerecht bevestigt het mandaat (de eis) en geeft de gedaagde zes weken uitstel.

Datum: 14 juni 1777
Jan Roelfs Pool Ca. Lammert Redmers te Lalweer gede
De impetr contendeerde etc, ut supra. Ten einde zult voldoen zodane somma van 63-11- als wegens een gekogte bruin hingstvool ter somma van 23-11- en wegens een gekogte waagen van den impetr ter somma van 40 guldens in den herfst 1776 voorgevallen, makende te samen eerstgemelde somma, schuldig zijt. De gede in judicio praesent etc, eadem sententia.
Bron: Notulen van de rechtdagen Klei-Oldambt 20 juni 1767 tot en met 18 juli 1778, 731-6343, [Fol. 146v] (Jacob Boerema)

Omgezet idem:
Een tweede eis, van dezelfde dag, ut supra (zoals boven) betreft een vordering van ƒ 63.11.0 wegens een aangekocht bruin hengstveulen (voor ƒ 23.11.0) en een wagen (voor ƒ 40), ook in de herfst van 1776.
Een tweede veulen dus — de eerste was “graauw”, deze was bruin. Er volgt eenzelfde uitspraak: wederzijdse overeenstemming, zes weken uitstel van betaling.

==============
Huwelijkscontract tussen Klaas Klaassen en Geertjen Berents
Datering: 4 januari 1785
Dedingslieden waren aan de zijde van de bruidegom: Seebe Klaassen als broer en Jan Roelfs Pool als “dedingsman”, en aan de zijde van de bruid Jan en Tonnis Berends als broers.
Verleden voor Adam Tebbens j.u.d., richter te Zeerijp c.a.
Met het zegel.
Vindplaats: Groninger Archieven
589 Familie Venhuizen , 1685 – 1795
1. Stukken van persoonlijke aard
1.4. Klaassen
1.4.2. Klaas Klaassen en Geertjen Berents, echtelieden
===============
14 mei 1784 in de Groninger Courant:

gerechtelijke aanslag

De Geregtelyke aanslag van Beschryvinge zijnde uitgebragt, over de Goederen van JAN ROELFS POOL en nom. ux worden diens Creditoren gewaarschouwd, hunnen pretensien voor den 3 Juli naastkomende by de H. Heeren Dienaren van het Fivelingo Quartier, of by de Gerigts Wedman te Appingedam te moeten laaten aantekenen.

Bovenstaande advertentie is vooralsnog raadselachtig. Anna Westermolen (nom. ux) is op dat moment al twee jaar dood en Jan Roelfs Pool zou een jaar later (1785) overlijden. In de Groninger Archieven trof ik geen vermelding aan van een faillissement.

14 September 1784:

kastelein

De kastelein JAN ROELFS POOL te Appingedam, gedenkt met consent van het E.E. Gerigte van Appingedam, op Vrydag den 17 September 1784, vry te laaten verryden, een extra fraaye Zilveren Zweep, waarop alle Paarden zullen worden gepermitteerd te lopen, mits zynde van zessen klaar en Koopmans waar, ter genoegen der Keurmeesters.

25 Mei 1787:

pool appingedam 25051787

J. KLAASSEN wonende thans in het Huis van Koopman Jan Pool te Appingedam, maakt bekend an alle Passagiers en Kooplieden, dat hy houd Logement, Stald en Weid Paarden, verzoekt een ieders gunst en Recommandatie, en belooft een pronte behandeling.

Het lijkt hier te gaan om Jan Klaassen (van Calker). Hij was op 9 Juli 1786 gehuwd te Garsthuizen met Bouwke Pieters. Jan en Bouwke kregen te Appingedam een aantal kinderen waarbij in de doopregistratie vermeld stond: “wonende op het Bolwerk”.
Bron: Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente – Garsthuizen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 72v

StamSite