advertentien

terug

Met Gerigts Consent, gedenkt de E. ROELF ROELFS en zyn Huisvrouw, op Dingsdag den 21 January 1772 's avonds om 5 uur, ten Huize van den Weddeman Ebe Klaassens in de Zeeryp, by strykgeld te Verkoopen, hunne Plaats, geleegen ten Noorden van de Zeeryp, laatst door Sjabbe Harms bewoond, met de Beklemminge van 41 Grazen Land, doende Jaarlijks aan de Kerk van de Zeeryp 100 gl. Huur, met het uitgezaaide Winter Koorn; alles nader in de Conditien te zien.

Met Gerigts Consent, gedenkt de E. ROELF ROELFS en zyn Huisvrouw, op Dingsdag den 21 January 1772 ’s avonds om 5 uur, ten Huize van den Weddeman Ebe Klaassens in de Zeeryp, by strykgeld te Verkoopen, hunne Plaats, geleegen ten Noorden van de Zeeryp, laatst door Sjabbe Harms bewoond, met de Beklemminge van 41 Grazen Land, doende Jaarlijks aan de Kerk van de Zeeryp 100 gl. Huur, met het uitgezaaide Winter Koorn; alles nader in de Conditien te zien.

 

roelf roelfs16-11-1773

De Procureur J.SMIT in qlté, zal ten Huize van Juffrouw de Weduwe Langerfelt in Groningen daar de Gouden Roemer uithangt, op Woensdag den 24 November 1773 ’s avonds 6 uuren, publyk by strykgeld Verkoopen of Verpagten, navolgende landeryen.
I….
II…
III…
IV 40 Grazen Land ongescheiden in 80 Grazen in de Zeeryp geleegen, wordende by Roelf Roelefs Pool en Vrouw onder hunne Behuizinge daar mede op staande onder Beklemminge in Huure gebruikt, ’s Jaars voor 150 Gulden.
V…etc

 

ROELF ROELFS POOL en Vrouw, presenteren met Consent van 't E.E. Gerigte, by Strykgeld te Verkopen, hunne Behuizinge met de vaste Beklemminge van 80 Grazen Land, waar van 40 Grazen Groenland, staande en gelegen in de Zeeryp, doende 'sJaarlyks tot Huure 300 gl. Welke Verkoopinge zal geschieden op Dingsdag den 30 December 1777 's avonds precies te 5 uuren, ten Huize van de Wedman Ebe Claesens in de Zeeryp.

ROELF ROELFS POOL en Vrouw, presenteren met Consent van ’t E.E. Gerigte, by Strykgeld te Verkopen, hunne Behuizinge met de vaste Beklemminge van 80 Grazen Land, waar van 40 Grazen Groenland, staande en gelegen in de Zeeryp, doende ‘sJaarlyks tot Huure 300 gl. Welke Verkoopinge zal geschieden op Dingsdag den 30 December 1777 ’s avonds precies te 5 uuren, ten Huize van de Wedman Ebe Claesens in de Zeeryp.

 In Juli 1778 overleed de vrouw van Roelf Roelfs Pool, en aan het eind van het jaar plaatste hij de volgende advertentie:

W.ATZEMA in qlté, gedenkt ten Huize van Monsr. J.S.Damstee in de Gouden Roemer te Groningen, publyk by Strykgeld te Verkoopen, (waar van de dag ten eersten nader zal worden bekend gemaakt) een deftige Boeren Plaatze met de vaste Beklemming van 80 Grazen kostelijk Bouw en Weide Landen, staande en geleegen in de Zeeryp, zoo thans door Roelf Roelfs Pool wordende bewoond en gebruikt, doende Jaarlyks tot een vaste Huure 300 Car.gls,; Kunnende inmiddels gemelode Plaatze en Landeryen dagelyks worden bezien. [Groninger Courant 11 December 1778]

W.ATZEMA in qlté, gedenkt ten Huize van Monsr. J.S.Damstee in de Gouden Roemer te Groningen, publyk by Strykgeld te Verkoopen, (waar van de dag ten eersten nader zal worden bekend gemaakt) een deftige Boeren Plaatze met de vaste Beklemming van 80 Grazen kostelijk Bouw en Weide Landen, staande en geleegen in de Zeeryp, zoo thans door Roelf Roelfs Pool wordende bewoond en gebruikt, doende Jaarlyks tot een vaste Huure 300 Car.gls,; Kunnende inmiddels gemelde Plaatze en Landeryen dagelyks worden bezien.
[Groninger Courant 11 December 1778]

 

W.ATZEMA in qlté, gedenkt op Zaturdag den 30 Januari 1779 's avonds 6 uur, ten Huize van Geert Jans Dubbelboer Kastelein in het Blauw Paart te Groningen, publyk by Strykgeld te Verkoopen, een groote Boeren Plaatze met de vaste beklemming, (ingevolge twee Verzegelde aankomst Brieven van de Eigenaaren aangekogt.) van 80 Grazen Land, staande en geleegen in de Zeeryp, als mede met alle het uitgezaaide Winterzaad, invoegen zoo thans door Roelf Roelfs Pool word bewoond en gebruikt, doende 's Jaars tot een vaste Huure 300 Car.Gls; breder in de Billetten gespecificeert.

W.ATZEMA in qlté, gedenkt op Zaturdag den 30 Januari 1779 ’s avonds 6 uur, ten Huize van Geert Jans Dubbelboer Kastelein in het Blauw Paart te Groningen, publyk by Strykgeld te Verkoopen, een groote Boeren Plaatze met de vaste beklemming, (ingevolge twee Verzegelde aankomst Brieven van de Eigenaaren aangekogt.) van 80 Grazen Land, staande en geleegen in de Zeeryp, als mede met alle het uitgezaaide Winterzaad, invoegen zoo thans door Roelf Roelfs Pool word bewoond en gebruikt, doende ’s Jaars tot een vaste Huure 300 Car.Gls; breder in de Billetten gespecificeert.

Opmerkingen:
De gras (mv: grazen) in Groningen is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat.
Eén gras is de hoeveelheid gras die nodig was voor een koe en bedroeg iets minder dan een halve hectare. Dit komt dus neer op twee koeien per hectare, terwijl tegenwoordig drie of meer koeien per hectare worden gehouden. (bron: Wikipedia)

Strykgeld
Bij openbare verkoopingen en soms bij verpachtingen. Bedrag in geld, dat als premie uitgeloofd wordt voor hem die bij het opbieden het hoogste bod doet, of vóór den afslag het hoogste bod dat gedaan is nog verhoogt. (bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal)

Beklemming
Beklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht van het gebruik van andermans grond. Het is een variant van erfpacht die vrijwel alleen in de Nederlandse provincie Groningen voorkomt. De mogelijkheid om een beklemrecht te vestigen is afgeschaft, maar oude beklemrechten gelden nog zolang ze niet zijn afgekocht. (bron: Wikipedia)

 

StamSite