Terug naar Jan Rinses (*1758)

De oudste Brouwer?

Rinse Jans, meesterbrouwer te Hollum (Ameland), overleden circa 1790. (Hij is de oudste Brouwer die ik kon vinden, tenzij de Jan Rinses, onderaan genoemd, ook een voorvader was.)
Gehuwd circa 1750 te Hollum met Hiltje Joekes.

Rinse en Hiltje kochten een huis:

Rinse Jansen MS Brouwer en Hiltie Joekes, echtelieden tot Hollum B: B: C: op de coop van zekere klein huisje staende en gelegen aldaer sijnde de verkoopster te O: en Z: de coper te W: en de wedue Teunis Jansen te N: naaste begeregtigt voor de verkoopster met de halve jame sloot en wijders sijn den copers begeregtigt met een vrije geregtigheit van reparatie an deszelfs huisinge met al het gene erom, aen, aerdband spijker en nagelvast is, voorts met al sijn actie, profijte, sevituten en geregtigheden als van ouds daartoe en aenbeherende. Aldus gekogt van Eeske Jelles, wedue wijlen Jelle Lolles, mede aldaer voor een summa van vierendartig ??gld X X ST doende, te betalen op een termijn gereed, bij de derde proclamatie met de costen tot laste van de copers
1e procl 6 may 1751
2e procl. 9 juny 1751
3e procl. 23 juny 1751
Bron: Register van kopers G2 Ameland, 1744-52 blz. 101

Na het overlijden van Rinse liet Hiltje Joekes (wed. van Rinse Jans Brouwer) haar boedel beschrijven in het register van verkopers (G5 1790 blz. 6).
Bron: Tineke Borsch
(Een medewerkster van Tresoar heeft de boedelbeschrijving daar helaas niet aangetroffen)

Uit dit huwelijk werd geboren Jan Rinses. Jan Rinses trouwde twee maal met een dochter van Hillebrand Karstes en Rixt Jelles, te weten Martje en Trienke.

Mogelijk is Aafke Rinses Brouwer uit Hollum een ander kind van Rinze Jans en Hiltje Joekes:

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hollum
Aafke Renses Brouwer
Op 3 februari 1780 belijdenis te Hollum, toen ook gedoopt
In 1780 overleden; tijdens de eerste bevalling

Zij wordt ook genoemd in de genealogie van de familie van der Mei. Aafke is volgens die beschrijving gehuwd op 12 Maart 1780 te Hollum met Willem Cornelis VAN DER MEI, gedoopt Zondag 9 December 1753, Nes, Ameland als zoon van Cornelis Tjepkes en Trijntje Tjeerds; zij kregen een dochter Aafke van der Mei, geb te Hollum op 17 dec 1780; DTB inschrijving doop 19-01-1781 te Hollum
bron: http://vandermeij.familyds.com/Genealogy/vanderMeij/f983.htm

Overigens vond ik in de Sonttol database een Rinze Jans die als gezagvoerder reizen maakte tussen 1747 en 1779. Was de “meester brouwer” dus eigenlijk kapitein?
In diezelfde database staat trouwens ook een Jan Rinzes van Ameland die tussen 1732 en 1745 reizen maakte van Amsterdam naar de Baltische Zee. Is dat de vader van Rinze Jans, de betreffende meester brouwer/kapitein?

——————————

Link: Sound Toll database
Link: Over de Sont Tol Registers

StamSite