Terug naar Albert Jans Pool (*1774)

Kinderen van Jan en Anna

Jan en Anna kregen twee kinderen, namelijk Albert en Roelf. Ze zijn allebei gedoopt in Tjamsweer. De registratie van dopen en andere belangwekkende gebeurtenissen in gezinnen werd in die tijd bijgehouden door dominees, en soms gooiden die er met de pet naar. Zo ook in dit geval.
In Mei 1780 riep de predikant de gehele gemeente bijeen, om het hiaat in de registraties, dat zijn voorganger had laten ontstaan gedurende 25 jaar, goed te maken:

“Dewijl hier zedert 2 Maart 1755 geene aantekening gehouden was van de alhier gedoopte kinderen, heb ik Otto Hendrik Swam den 22 Maij 1780 de gemeente in de kerk laaten komen, en in ’t bijzijn van de Eerw. Kerkenraad verzocht, dat de ouders, die in het Diaconij-boek aangetekend stonden, als zints dien tijd kinderen hebbende laaten doopen, mij derzelfder naamen mogten opgeeven; of, bij aldien de ouders overleeden waren, de voogden mij dan zulks mogten mededelen, of de gedoopte zelve, onder twee of meer getuigen. Langs dien weg heb ik bevonden, dat hier gedoopt zijn de volgende persoonen: ……………..”

Dan volgen er bladzijden lang namen van ouders en kinderen. Een aantal daarvan trok mijn aandacht:

“1774 den 28 Augustus een kind gedoopt van Jan Roelfs Pool” [dit kind is Albert Jans Pool]

“1776 den 28 April een kind gedoopt van Jan Pool” [dit kind is Roelf Jans Pool]

bron: Doopregister van Tjamsweer 1750-1816 (DTB nummer 448-450).

Over Roelf valt nog het volgende te melden:

Hij was net als zijn broer korenschipper, maar ook landbouwer met een aardig lapje grond (OAT Stedum sectie B pg 3 perceel 102 tm 107 staat op naam van wed Roelf Jans Pool). Bovendien was Roelf Jans toeziend voogd over Albert Westermolen

handtrjpoolRoelf trouwde op 29 apr 1804 te Stedum met Martje Reinders Duursema, geb. 08 aug 1781 te Eppenhuizen, ged. 19 aug 1781 te Eppenhuizen. Ze kregen vijf kinderen, te weten Anna, Abeltje, Reinder, Jan en Zwaantje.

Hij overleed op 9 nov 1827 te Stedum om 07.00 uur:

“dat op vrijdag den negenden November des jaars achtienhonderd Zevenentwintig des morgens om Zeven uren te Stedum binnen deze gemeente in het huis getekend nummer achtenzestig overleden is ROELF JANS POOL oud tweeënvijftig jaren van beroep Koornschipper, zoon van Jan Roelfs Pool en Anna Alberts Westermolen en geboren te Tjamsweer in leven echtgenoot van Martje Reinders, nalatende vijf kinderen.
getekend…etc.”

bron: register overledenen Stedum

StamSite