Over Marcelis Meijs

Het is nog niet duidelijk geworden waarom Marcelis haar vertrouweling in deze transactie was. Wat was zijn relatie met Johanna van Aar? Familie? Buurman? Een vertrouwde stamgast van het café?
In 1792, de datum van de verkoop, was Marcelis 36 jaar oud en Johanna 72. Marcelis was ongehuwd.

– Marcelus Meijs was gedoopt op 28-07-1756 te Macharen als zoon van Petrus Meijs en Uda Custers. De pastoor noteerde dat hij was geboren geboren 19:00u en de getuigen waren Jacobus van Bergen en Everdina Custers. Bijzonderheden: 2e getuige wist van niets.
Index schepenprotocol Macharen (7358.129)
123 In een verzoek aan de drossaard van graafschap Megen geven Carel, Marcelis en Johanna Meijs, laatstgenoemde gehuwd met Gosewinis Gossens, kinderen van wijlen Peter Meijs en Ida Custers, alsmede Jacobus van Bergen, oom en gewezen voogd over genoemde kinderen en voogd over Maria Anna Meijs, te kennen dat hun zus Maria Anna Meijs wegens haar zwakke fysieke en geestelijke gezondheid blijvend niet in staat is zelf op te komen voor haar aandeel in de boedelverdeling van haar overleden ouders alsmede de administratie en het behoorlijk onderhoud hiervan te verzorgen. In verband met deze omstandigheid en de schade die verzoekers hiervan ondervinden vragen zij de drossaard 2 curatoren te benoemen die van rechtswege de belangen van Maria Anna Meijis met betrekking tot haar persoon en goederen zullen behartigen onder de voorwaarden van ’s-lands rechten en de voorwaarden die de drossaard nodig acht. Na beoordeling van dit verzoek belast de drossaard Jacobus van Bergen, oom en voogd over Maria Anna Meijs, en haar broer, Carel Meijs, met het curatorschap. Zij hebben deze functie aanvaard. Volgens ’s-lands rechten en de instructies van de Rigterbode moeten zij de administratie voorzien met behoorlijke aantekeningen en bewijzen en hun beheerverslagen indienen ter registratie.
Macharen 23-12-1789
– Marcelis werd gearresteerd (Erp 07-11-1797):
Marcelis Meijs te Maggeren bij Megen en Adriaan Gerit van Schijndel te Erp beide als aangestelde voogden over de twee onmondige kinderen van Peeter Nooijen en Maria Gijsbert Kusters, ter eener zijde, en Catharina Habraken de laatst nagelaten weduwe van Peeter Nooijen voorschreven, bij wie hij een kind verwekt heeft wat nog in leven is, wonende te Erp, ter andere zijde, over het togtrecht van de goederen, door Peeter Nooijen nagelaten en verkregen van zijn eerste vrouw Maria Gijsbert Kusters en van haar vader Gijsbert Kusters, gepasseerd voor notaris van der Meer te Oss, waarin die goederen in deling gespecificeerd staan, opgemaakt voor de schepenen van Oss. Om een einde te maken aan krakeel heeft de voornoemde Catharina Habraken de weduwe van Peeter Nooijen, Marcelis Meijs voornoemd door de vorster van Erp laten arresteren, die nu nog in arrest is zonder enige voortzetting van proceduren. Zij zijn nu voor de schepenen van Erp overeengekomen dat de voornoemde voogden alle papieren, bewijzen en adviezen aan een advocaat zullen gegeven om dan vervolgens daarvan een schriftelijk advies te geven. Ook de andere partij zal al haar papieren, bewijzen en adviezen aan een advocaat moeten geven, om dan vervolgens daarvan een schriftelijk advies te geven, en zullen de partijen zich alleen via hun advocaten, die door ons benoemd zijn oa. P. Losecaat en B.Storm gehouden zijn, om zodoende via hen een uitspraak te doen van onpartijdigheid. Omdat de eerst genoemde zijn papieren zo niet bij elkander kan krijgen is er besloten om hem uit zijn arrest te ontslaan.
Bron: https://proxy.archieven.nl/235/4E027ACBB5BE4C1094E6E292A285CFBE
– Hij trouwde op 07-10-1798 te Heesch met Johanna Peeter Ruijs, geboren te Heesch.
bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102098432
– 25 februari 1803: Op verzoek van Marcelis Meijs hebben schepenen, officier en secretaris van Heesch zich begeven naar zijn woonhuis dat hij onlangs heeft gekocht van A. de Louw en bevonden hebben dat de zolders en het dak kapot was, de pannen los lagen, deuren en vensters gedeeltelijk kapot en gedeeltelijk on-sluitbaar waren, de glazen kapot en de pomp onbruikbaar, in de vloer waren verscheiden stenen kapot alles moet worden gerepareerd en hersteld om het bewoonbaar te maken. (Bron: RA Heesch, inv. nr. 111, pag. 53)
– Marcelis werd begraven op 10-03-1804, 43 jaar oud, te Heesch. Zijn vrouw leefde nog en hij was koster geweest.
Opmerking 34v: deze (maart-april 1791) het meest aan de rood grond of rotkoorts overleden

StamSite