Over Sebert van Lent

De vader van Johannes van Lent was zoals gezegd Sebertus Joannis van Lent.
Deze was getrouwd op 10-12-1722 te Macharen met Maria (Theodori) van Beers.
(get1: meester. get2: Wilhelmus Hubertus van Hees)
Maria van Beers was gedoopt op 25 juli 1700 te Macharen met de naam Anna Maria van Beers dochter van Theodorus Bartholomi van Beers en Maria Catharina de Rover.

Index schepenprotocol Oss 1715

Albert Rijnen, Aert Rijnders, Tunis Rutten, Jan Rijnen, Jan Sebert Meegens, Rijck Gerrits en Francis Tonis van Erp, allen inwoners alhier leggen een getuigenverklaring af ter instantie van het Officie civiel in de raadkamer alhier. Albert Rijnen verklaart dat hij op 18-1-1719 in de avond in de herberg van Francis Tonis herbergier op Osserschaduwijck was. Hij zat er in de kamer en hoorde dat er buiten de kamer ruzie was. Toen hij buiten kwam zag hij dat er messen getrokken waren en dat ene Sebert van lent gewond was aan het hoofd door toedoen van een mes. Het bloed liep er langs. Aert Rijnders was op dat moment ook in de herberg en heeft ook gehoord dat er enig rumoer was mar hij weet niet tussen wie. Hij heeft wel gezien dat Sebert van Lent gewond was. Tunis Rutten verklaart dat er rumoer was in de keuken en zag Sebert van Lent met een zeer bebloed hoofd. Jan Rijnen verklaart ook in de herberg geweest te zijn. Hij zag dat het volk te hoop liep in de keuken en dat Tonij Hoorens en Henderik Hoorens in de keuken stonden en riepen: ‘Ja, die van Macharen moeten eruit.’ Hij zag daarna dat Sebert Jan van Lent gewond was aan het hoofd. Jan Sebert Meegens was ook in de herberg en verklaart dat er ’s avonds ruzie was in de keuken. De waard riep hem om te partijen uit elkaar te houden. Toen hij dat deed zag hij dat Henderik Henderik Hoorens een mes in zijn hand had en dat Tonij Hoorens hem tegenhield in de hoek van de herd. Sebert van Lent kwam onder de schouw en aanstonds riep de hospis (=waard): ‘Jan, ga naar de barbier. Sebert Jan van Lent is gewond.’ Hij zag dat Sebert inderdaad gewond was. Rijck Gerrits is ook in de keuken geweest tegen de avond toen er ruzie was. Hij heeft horen roepen: ‘Die van Macharen moeten eruit.’ Hij zag Henderik Hoorens, Thonij Hoorens en Peeter Driessen met getrokken messen in de hand. Kort daarop zag hij dat Sebert van Lent gewond was en bloed op het lijf had.

Vervolg:
Francis Tonis van Erp verklaart dat Tonij en Henderik Hoorens ruzie hadden met Sebert Jan van Lent. Tonij Hoorens sloeg Sebert Jan van Lendt met zijn hand tegen gezicht. Francis zag dat Tonij Hoorens en Henderik Hoorens iets in hun hand hadden. Hij weet niet beter dan dat het messen waren. Kort daarop zag hij dat Zebert Jan van Lent gewond was aan hoofd en dat het hevig bloedde. 30-1-1719 en 1-3-1719.
bron: https://proxy.archieven.nl/235/2BB75C81D4F4416FAEE20012791BC60D

Over Maria van Beers:
Index schepenprotocol Macharen (7358.129) 22-12-1788 
106 Bernardus Boselie heeft als gevolmachtigde van Maria Remmerswaal ter behoud van rechten beslag gelegd op huis en hof alsmede land genaamd de Spilackers, land genaamd de Oorden en land genaamd het Kempken naast de achterste straat in Macharen in hun bekende ringgenoten die toebehoren aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Sebert van Lent met het doel een vordering te verhalen van 800 gulden met achterstallige renten op grond van een schuldbekentenis van Maria van Beers weduwe van Sebert van Lent en hun kinderen aan wijlen Cornelis Remmerswaal, de vader van genoemde Maria Remmerswaal, gepasseerd voor schepenen van Macharen op 18 maart 1760.

StamSite